Przeznaczenie

Zestaw wyrobów iSWAY-FC® jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu. Wszystkie jednostki z serii iSWAY-FC® mają kompaktową, zwartą konstrukcję, umożliwiającą jednocześnie szybki dostęp do wnętrza urządzenia w celu przeprowadzenia czynności serwisowych. Urządzenie zostało wyposażone w obudowę odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki czemu można je zamontować w zasadzie w dowolnym miejscu w budynku, np. na dachu, w pomieszczeniach technicznych itd.

Zadaniem jednostki iSWAY-FC® jest wytworzenie nadciśnienia o określonej wartości w przestrzeni klatki schodowej, szybie windowym lub w przedsionku przeciwpożarowym w stosunku do przestrzeni objętej pożarem. Urządzenia iSWAY-FC® można również stosować do kontroli ciśnienia w kanale napowietrzającym, doprowadzającym powietrze do przedsionków, z których każdy ma własny czujnik różnicy ciśnienia. Wytworzenie żądanej wartości nadciśnienia w sytuacji, gdy przestrzeń chroniona jest zamknięta (zwykle ok. 50 Pa), oraz zapewnienie odpowiedniej prędkości przepływu powietrza przez otwarte drzwi łączące przestrzeń chronioną z niechronioną (zwykle w zakresie 0,75–2 m/s) zapobiegają infiltracji dymu oraz gorących gazów pożarowych do przestrzeni chronionej. Powietrze do przestrzeni chronionej można dostarczać, wykorzystując pojedynczy punkt nawiewny lub nawiew wielopunktowy.

Główne elementy zestawu

Główny element zestawu stanowi jednostka napowietrzająca iSWAY-FC®. W jej kompaktowej obudowie znajduje się wentylator, który współpracuje z przeznaczoną do zastosowań w wentylacji pożarowej przetwornicą częstotliwości, wyposażoną w tryb pracy „FIRE MODE” („tryb pożarowy”). Kiedy ten tryb jest włączony. priorytetem dla przetwornicy staje się zasilanie wentylatora zgodnie z przesyłanym do niej sterowaniem, ignorującym przy tym błędy wewnętrzne oraz zmiany zasilania. W obudowie umieszczono również szafę automatyki oraz regulator MAC-FC odpowiedzialny za realizację algorytmu sterowania.

Elementem służącym do sterowania i monitoringu pracy urządzeń iSWAY® jest tablica sterująco-sygnalizacyjna. Na jej obudowie znajdują się przełączniki kluczykowe do sterowania pracą urządzenia, kontrolki informujące o stanie urządzenia oraz wyświetlacz wskazujący aktualne wartości ciśnienia w przestrzeni chronionej. Dla rozbudowanych systemów (powyżej 6 central) stosuje się tablicę sterującą wraz z monitoringiem stanu pracy urządzeń (MSPU). Monitoring wykorzystywany jest do graficznej wizualizacji stanów pracy poszczególnych urządzeń. Pozostałe elementy zestawu to zdalny czujnik ciśnienia P-MACF, regulator ciśnienia MAC-D Min i czujnik temperatury T-MACF.

Opis działania

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami zestawu odbywa się poprzez specjalną dwukierunkową pętlę magistralną „fireBUS”. Jeżeli nawet jeden z przewodów się przerwie, komunikacja ze wszystkimi urządzeniami jest w dalszym ciągu zachowana. W trybie dozoru wszystkie elementy zestawu są monitorowane (regulatory, zdalne czujniki ciśnienia itd.).
iSWAY-FC® jest uruchamiany po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Przestrzeń chroniona zostaje napowietrzona przez wentylator z przetwornicą częstotliwości. Zastosowanie przetwornicy umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie obrotami silnika, a tym samym wydatkiem wentylatora. Sygnał sterujący jest wysyłany do przetwornicy przez regulator MAC-FC.

Strategia regulacji opiera się na ciągłym pomiarze przez P-MAC(F) wartości zadanej statycznego ciśnienia różnicowego pomiędzy przestrzenią chronioną i odniesienia. W oparciu o te urządzenia regulator MAC-FC dostosowuje obroty wentylatora. W przypadku gdy drzwi do klatki są zamknięte, iSWAY-FC® dostarcza niewielki strumień powietrza, potrzebny do wytworzenia wymaganej wartości nadciśnienia (zwykle 50 Pa). W chwili otwarcia drzwi między przestrzenią chronioną nadciśnieniowo a niechronioną urządzenie iSWAY-FC® dostarcza do strefy chronionej zwiększoną ilość powietrza, co zapewnia odpowiedni przepływ przez otwarte drzwi. Po zamknięciu drzwi strumień jest odpowiednio zmniejszany. Zmiana wielkości nawiewanego strumienia powietrza następuje w czasie krótszym niż 3 sekundy.


Innowacyjność zestawu

Zestaw wyrobów iSWAY-FC® spełnia wymagania normy PN-EN 12101-6:2007. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego algorytmu predykcyjnego jednostka napowietrzająca iSWAY-FC® automatycznie adaptuje się do warunków zmieniających się podczas eksploatacji obiektu, takich jak zmiana szczelności przestrzeni chronionych itp. Kompaktowość jednostek napowietrzających oraz ciągły monitoring stanu pracy poszczególnych urządzeń zestawu iSWAY-FC® pozwala znacznie ograniczyć liczbę elementów układu kontrolno-pomiarowego oraz okablowania. Dla najprostszego systemu złożonego z jednostki napowietrzającej oraz tablicy sterująco-sygnalizacyjnej wystarczy doprowadzenie po jednym przewodzie zasilającym oraz połączenie urządzenia dwoma przewodami magistralnymi. Dużym ułatwieniem dla użytkownika są automatyczne testy dobowe. Co 24 godziny każda jednostka napowietrzająca przeprowadza autotest wszystkich newralgicznych podzespołów, eliminując tym samym konieczność cotygodniowych przeglądów, co w znacznym stopniu zmniejsza koszty eksploatacji. Dodatkowo w przypadku montażu jednostki iSWAY-FC® na zewnątrz może zostać ona wyposażona w system Anty Frost, który zabezpiecza przed zamarznięciem przepustnice odcinającą. Dzięki temu rozwiązaniu iSWAY-FC® nawet w ekstremalnie niskich temperaturach działa niezawodnie.